FUSSINGØ MØLLE, Vasevej 10, Ålum, 8900 Randers

moellearkivet.dk/Fussingø Mølle pict.

Fussingø Mølle ligger smukt i en smeltevandsdal, dannet i sidste istid, nogle kilometer vest for Randers og har altid hørt under herregården Fussingø.

Herregård og mølle blev konfiskeret af staten efter anden verdenskrig, da den var ejet af en tysker.

Møllebygningen er måske fra 1600-tallet. Stuehuset er bygget 1909-12.

---
Fussingø Mølle var en fæstemølle. Mølleren lejede altså møllen af ejeren og måtte skrive under på et fæstebrev, hvor der var nedskrevet nogle betingelser, som mølleren skulle overholde. Fæstebrevet for Fussingø Mølle lød således:

1. Hvad egetømmer, som måttet behøves til at sætte mølleværket i fuldkommen stand med såvel som tid efter anden, at hjælpe og opbygge de andre huse med, det anskaffes af Fussingøs ejere og ved bøndernes hjælp tilhugget for så vidt den første gang betræffer, thi siden besørges det ved møllens brugere.
2. Den samme ager og eng samt tørveskær, som Christen Ovesen har nydt og brugt, skal Laus Andersen være bevilget, dog tillades ham ikke at holde mere end fire køer, fire heste, tyve får og fire svin.
3. Formedelst stedet udfordrer en del omkostninger, inden det kommer i fuldkommen stand, befries Laus Andersen for den årlige afgift efter jordebogen udi de to første år, som er at regne fra mikkelsdag 1731 til mikkelsdag 1733, dog at han udi disse tvende år leverer årligt 4, siger fire tønder rug - strøgen mål - til Christen Ovesen og hustru, og når disse friheder er til ende --- når nogen herskab kommer til at bebo gården stedse yder og leverer til den da holdende husholdning de efter jordebogen foranmeldende 48 tønder rugmel imod vedbørlig kvittering, som således derved skal have sit forblivende. Mens der ikke boede noget herskab på gården, efterlades der til møllen og husenes vedligeholdelse ca. det samme antal tønder rug.
4. Mølleren Laus Andersen er pligtig til selv at holde husene ved lige, at de ved fratræden og så længe han den bebor, kan stå for et fuldt syn eller i dessen mangel dertil at være ansvarlig, hvorimod han årligen en gang godtgøres eller efterlades udi de 50 tønder mel fulde afgift efter jordebogen 2 tdr. mel, som udi næst forrige post er formeldt.
5. Alle Fussingøs stamhuses tjenere skal være forpligtet at køre til Fussing Mølle, og der lade male al deres maling, hvorfor de med tingsvidne skal påmindes ved Fussing Birketing og forbydes ikke at må køre til andre møller, så længe de forsvarligen kan få malet ved Fussing Mølle. Dog skal Laus Andersen og hans folk omgås bønderne vel og skikkeligt, at de ikke tager mere told, end Kgl. Maj. Lov og forordninger tillader. På det ingen med billige kan have at klage, og såfremt noget ubilligt skulle ske, da bør Laus Andersen dertil at svare efter lovens og rettens kendelse.
6. Alt, hvis korn af alle slags, som ved møllerens heste og vogn skal hentes og tilbageleveres fra Fussingø og formales i Fussingøs Mølle, skal ingen told leveres eller tages af, men udi alle måder være fri.
7. Betræffende møllebækken fra Fussingø og til Møllebækken-dammen, da skal Fussingøs bønder og tjenere efter gammel sædvane forsvarlig opkaste Møllebækken om sommeren af grunde og bredden, og om vinteren, når sneen fylder bækken eller isen driver af søen i bækken, da at hugges og opkastes, så vandet kan have sin fulde gang, hvilket dog ikke forstås anderledes end, når som helst slig fyldning i bækken af jord, sne og is er så overflødig, at mølleren ikke ved sig selv og egne folk kan forskaffe vandet sit løb gennem Møllebækken. Udi mølledammen eller bækken må hverken mølleren eller hans folk fiske nogen slags fisk enten ved garn, ruser eller andet, ej heller tillades nogen båd i mølledammen til sådan brug alt under hans fæstes fortabelse.
8. Bagfloden fra møllehjulet ud på kæret skal bønderne oprydde, så vandet kan have sit løb og komme til Kousted Å, at det ikke opholdes på engen til største skade både for Nørkærs såvel som bøndernes enge.
9. Dæmningen omkring mølledammen holder Fussingø bønder forsvarlig ved lige og årlig forbedre den med sand, hvor det måtte fejle på det, at den ikke nedbryder og spilder vandet.
10. Hvad sig de øvrige materialer angår - undtagen egetømmeret efter 1. posts formelding - som ellers behøves og udfordres til møllens og husenes istandsættelse samt håndværksfolk og arbejdsløn dessen betaling, det vedkommer alene Laus Andersen at udrede og anskaffe, siden det ikke ringeste vedkommer Fussingøs ejere og herskab.
11. Indfæstning er Laus Andersen efterladt af denne mølle, eftersom han ej alene nogle år har våren i min tjeneste, men endog skal anvende en del omkostning på stedet, inden det når sin fuldkomne stand. Hvilken bemeldte Fussing Mølle Laus Andersen på foreskrevne konditioner hans livstid må nyde og besidde, og så længe han årlig i rette tid svarer den foran meldende afgift.

Fæstebrevet slutter med, at Laus Andersen skal holde møllen og husene i forsvarlig stand, betale alle skatter og afgifter, samt være hørig og lydig overfor ejeren af Fussingø C. L. von Plessen og hans fuldmægtig.
---

Vandføringen er bevaret og hjulet kan rotere, men det trækker ikke noget.
Møllens stuehus fungerer som privatbolig for ansatte i statens tjeneste og møllen er normalt ikke åben, men man kan se den udefra på kort afstand.

Møllen ejes af staten og administreres af Skov- og Naturstyrelsen. (2011)

FAKTABOX

Anlagt i 1600-tallet:

Vandmølle med et overfaldshjul (tidligere to)


Fundament af kampesten


Facader i bindingsværk


Taget er stråtækt og overdækker hjulet


Der er bevaret mølleinventar


Dam, malekarm og stigbord er bevaret


Bygget som kornmølle og i drift til 1951

 

moellearkivet.dk/Fussingø Møllekort

find møllen

Fussingø Mølle

Fussingø Mølle
moellearkivet.dk/logodown