HUUL MØLLE, Huulmøllevej 12, Vokslev, 9240 Nibe (Aalborg Kommune)

Huul Mølle 2007

Huul Mølle er nævnt første gang i 1440 under navnet Gudtzgift Mølle (Guds gave). Den tilhørte da Viborg Domkapitel og havde et underfaldshjul, der trak mølleværket. Møllen skiftede i løbet af 1800-tallet navn til Hoel Mølle og senere til Huul Mølle. Et navn, der antageligt henviser til hulvejen - ”hulen” - der var adgangsvejen fra Nibe.

Vestenden af den nuværende møllebygning ud mod åen stammer fra 1600-1700-tallet, mens selve møllegården er af nyere dato. Huul Mølle var i over 200 år fæstemølle under Viborg Domkapitel. I 1662 solgte kronen møllen til St. Restrup.

Ved Huul Mølle fandtes i 1803 både en kornmølle, sammenbygget med møllegårdens stuehus og en selvstændigt beliggende stampemølle vest for dette, der forarbejdede uldtøj til vadmel. Først i 1829 overgik møllen til selveje, og den nye møller startede straks en forbedring af møllen. Mølleværket udvidedes med et stjernehjul, der fordeler vandhjulets kraft ud til to mel-kværne og en skalle-kværn. Hvor møllen i sine første 400 år havde haft én kværn, havde den nu fire samt senere en blæser og en grynsorterer. Væsentlige dele af dette mølleværk er stadig bevaret.

Mølledriften og kalkværket har gennem tiden trukket folk til, så der på stedet opstod en mindre bebyggelse med blandt andet en smedje. Et nu forsvundet hus ved mølledammen vest for åen i 1814 tilhørte en Jens Feldbereder, hvilket antyder, at man også kunne få behandlet skind på stedet, et erhverv der krævede meget vand.

I begyndelsen af 1900-tallet blev vandhjulet skiftet ud med en francisturbine, der dels kunne trække møllerimaskinerne, dels via en generator kunne lave strøm til møllen og den nærliggende smedje. Denne turbine er stadig funktionsdygtig.

I 2008 blev Huul Møllelaug stiftet med det formål at starte en omfattende restaurering af vandmøllen. Den første del af denne restaurering blev gennemført i 2010. Her blev en del af de gamle mølledamme oprensede og genskabte. Dammene får nu vand nok til, at møllen kan fungere og området omkring mølledammene er gjort offentligt tilgængeligt med stier, broer og bænke.

Huul Møllelaug købte møllebygningen af de tidligere Hyldahl-ejere i december 2014. Huul Mølle havde indtil da været i Hyldahl-familiens eje siden 1882 - i 132 år.

  

 

FAKTABOX

Anlagt før 1440

Vandmølle med turbine

Fundament af grundmur og beton

Facader i grundmur og bindingsværk

Taget er et saddeltag beklædt med pandeplader

Fødekanal, turbine og mølleværk er bevaret

Mølledammen er restaureret

Opført som kornmølle og i drift til omkring 1950.

Huul Mølle

Find Møllen

Hull Mølle

Huul Mølle's fødekanal. Huul Mølle - mølledammene
Huul Mølle