SANDAGER MØLLE, Møllevej 3-5, 8300 Odder

moellearkivet.dk/Sandager Mølle pict.
Under skiftende navne- Tues Mølle, Sandager Mølle, Odder Overmølle og Odder Vand- og Dampmølle er der drevet mølleri her i mere end 400 år. Møllen ligger i Odder by og danner rammen om Odder Museum.

Der er ikke mange møller tilbage, der som Sandager Mølle kan illustrere overgangen fra håndværk til industri og fra kundemølle til handelsmølle. De gamle bygninger står næsten som da produktionen stoppede i 1955, og er et flot eksempel på de store kræfter, der mange steder blev lagt, for at bevare mølleriet på lokale hænder, men det var for sent, de store havnemøller havde allerede sat sig på markedet for mel og gryn.

Bygningen, der rummer selve mølleriet, er fra 1883. Indtil 1917 havde møllen et stort vandhjul, men det blev erstattet af en Mahler turbine på 23 hk. Møllen fik sin første motor i 1910, hvor motorhuset blev opført bag møllebygningen, og der blev installeret en sugegasmotor. I 1920 blev den udskiftet med en råoliemotor på 40 hk, som i 1943 udskiftedes med en elmotor på 45 hk.
Den petroleumsmotor (10 hk) der i dag står i møllen, er fra Odder Stampemølle. Motorene blev fjernet inden møllen blev solgt til kommunen.

I 1910, da møllen blev motoriseret skrev Odder Dagblad:
Man må ikke være altfor nervøs, naar man vil aflægge et besøg i en moderne mølle. Kunde de gamle vindmøller knirke og knage og vandmøllen dure og suse saa overdøver her maskinens taktfaste stempelslag de mange kværnes brummen og buldren næsten fuldstændig den menneskelige stemme, men mølleren trækker os hen i en krog, hvor vi af vore lungers fulde kraft søger at gøre ham begribeligt, at vi gerne ønsker at se den nye mølle, og hr. møllebestyrer Madsen stiller sig øjeblikkelig med stor elskværdighed til vor disposition, idet han fører os op og ned ad trapper ivrigt forklarende, men ordene taber sig ofte helt i larmen, og det maa derfor nødvendigvis nærmest blive en anskuelsesundervisning.
Det den nye mølle først og fremmest lægger vægt paa, er fremstilling af rugmel til bagning og danske byggryn. Hr. Madsen viser os rugens behandling fra den ankommer til møllen, hvor den hejses op paa 2den sal, til den i form af grovt og fint mel atter er færdig til udlevering; men det er en lang og omhyggelig proces rugen i mellemtiden har været genstand for. Den rene rug kommer først ind i en maskine, hvor hvert enkelt korn faar spidserne nippet af og hvor alt støv og affald bliver omhyggeligt fjærnet, og det er forbavsende hvilke mængder af støv, der findes i kornet, og som vi altsaa hidtil har fortæret uden at blinke. Fra spidsmaskinen kommer kornet hen over en børste, hvor hvert enkelt korn bliver børstet og poleret, og først derefter anses det egnet til at komme i en af de 3 store kværne, hvoraf den ene er en fransk kværn, de to er kunststenskværne (smergelsten).
Man skulde nu synes at enden var nær, thi i den almindelige bevidsthed synes man jo at mel er mel; men vor opfattelse heraf trænger nok ogsaa til at revolutioneres. Vor hvide fører fører os ned paa 1ste sal, hvor melet efter at have forladt kværnen maa passerer sortérmaskinen, hvor kliden fraskilles og man har nu det færdige bygmel til bagning; men sigtemelet maa endnu en gang i maskinen og først naar det har passeret den yderste sindrige og kombinerede florsigte, der ved centrifugalkraft udskiller alle de grovere dele er denne proces endt. Gennem de spindelvævefine silkeflor drysser det fine, hvide støv ned i sigtens bund, en skrue fører det hen til tragten, hvorigennem det fyldes i sække alt uden at det paa et eneste stadium udsættes for berøring af menneskehænder.
Saa omstændelig er altsaa behandlingen af rugmelet, men det er dog næsten for intet at regne mod den række processer et bygkorn maa gennemgaa, inden det forlader møllen for som gryn at passe ind i Hr. Hindhedes kogebog, og baade Hr. Hindhede og Frk. Lauridsen vilde sikkert forbavses over at det af dem saa stærkt anbefalede billige nærende og velsmagende næringsmiddel virkelig er saa omstændelig at fremstille, NB. naar det da som her bliver fremstillet efter alle kunstens regler.
Odder Dagblad - 19/12 - 1910 (forkortet).

Odder Museum er meget andet end mølleri. I møllerens stuehus kan egnens historie følges. I middelalderrummet står museets klenodie: Nordens ældste brændevinstøj fundet på voldstedet Bjørnkjær. I bondens stuer fra 1700- og 1800-tallet vidner de malede kister og skabe om bøndernes store velstand. På 1.ste sal er der en fin udstilling om klædedragter, hatte og legetøj. Man kan også besøge museets store udstilling om jagt, og bl.a. følge jagtgeværets udvikling gennem 400 år.
Museet har desuden en lille butik med materiale om de forskellige udstillinger.

Odder museum hører under Moesgård Museum.
Se åbningstider m.m. på museets hjemmeside. (2005)
FAKTABOX
 
Anlagt i 1500-tallet:
 
Industrimølle med petroleumsmotor
 
Møllebygning i grundmur
 
Taget er et heltag beklædt med pap
 
Der er bevaret fuldt mølleinventar
 
Vandføring, sluser og dam er bevaret
 
Bygget som kornmølle og i drift indtil 1955
 
moellearkivet.dk/Sandager Møllekort

Find møllen

Sandager Mølle

moellearkivet.dk/logodown